OSP w Malcu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

"Dostawa nowego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu

z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej"

Poniżej zamieszczono stosowną dokumentację dotyczącą postępowania.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ_OSP_Malec_2021.pdf

zalaczni_nr_1_do_SWZ_Formularz_oferty.pdf

zalacznik_nr_2_do_SWZ_Oswiadczenie_dot_podstaw_wykluczenia.pdf

zalacznik-nr-3-do-SWZ---Projekt-umowy.pdf