10 stycznia 2019 roku o godzinie 2:00 zadysponowano nas do pożaru w budynku jednorodzinnym przy ulicy Widokowej w Malcu.

Pożarem objęty był przewód kominowy. Działania polegały na wygaszeniu pieca centralnego ogrzewania, pozbyciu się materiału palnego oraz całkowitym usunięciu zagrożenia z komina.

W akcji udział brały po jednym zastępie z OSP Malec, OSP Bielany oraz JRG Oświęcim.

 

Straż pożarna apeluje, aby systematycznie sprawdzać i czyścić przewody kominowe!

Kominy pieców opalanych paliwem stałym powinny być czyszczone przez kominiarza przynajmniej raz na trzy miesiące. Domownicy, którzy ogrzewają swoje cztery ściany paliwem płynnym lub gazowym, powinni wzywać kominiarzy raz na pół roku. Gdy jednak już dojdzie do zapalenia się sadzy w kominie, należy jak najszybciej wezwać strażaków, dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Należy też zagasić ogień w piecu lub kominku i zamknąć dopływ powietrza do komina. Nie można wlewać do komina wody, gdyż grozi to jego rozerwaniem. Pożar w kominie można rozpoznać po dźwięku, który się z niego wydobywa. Płonącemu przewodowi kominowemu towarzyszy głośny szum. Często też z komina wydostają się płonące iskry lub nawet płomienie ognia.

Pożary sadzy są częstym powodem interwencji strażaków w sezonie grzewczym. Poniżej kolejny raz zamieszczamy porady, które mogą pomóc w zapobieganiu tego typu zdarzeniom.

Uwaga na pożary sadzy!

W związku z trwającym sezonem grzewczym strażacy przypominają o właściwym korzystaniu z urządzeń grzewczych, w tym przewodów spalinowych. Dodatkowym zagrożeniem, na który trzeba zwrócić uwagę, to składowanie materiałów palnych (drewno, papier, węgiel, itp.) bezpośrednio w pobliżu pieca. Awaria pieca lub jego niewłaściwa eksploatacja może być przyczyną pożaru, który spowoduje znaczne straty materialne.

Paląca się sadza, może być przyczyną:
• uszkodzenia komina, którego naprawa niejednokrotnie jest bardzo kosztowna, 
• ulatniania się do pomieszczeń mieszkalnych tlenku węgla lub innych niebezpiecznych produktów spalania.

Jak postępować w przypadku zapalenia się sadzy w kominie:

 1. Nigdy do gaszenia nie należy używać wody. Z jednego litra tej cieczy powstaje około 1720 litrów pary. Może to spowodować gwałtowne rozerwanie komina.
 2. Zamknąć dopływ powietrza do pieca (komina), wygasić piec.
 3. Do gaszenia można użyć soli kamiennej lub piasku, które należy wsypać do przewodu spalinowego od góry. Skuteczne jest również użycie gaśnicy proszkowej, w tym przypadku środek gaśniczy „wtłaczamy do wyczystki w dole komina”.
 4. Nie należy oczekiwać na wypalenie sadzy, pożary mogą trwać kilka godzin. Niebezpieczeństwo uszkodzenia komina występuje zwłaszcza w okolicach poddasza. To tutaj przewody przechodzą przez nieogrzewane pomieszczenia i są bardziej podatne na pęknięcia z powodu gwałtownej różnicy temperatur.
 5. Wezwać służby ratownicze.

 

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE KOMINÓW

 1. Zgodnie z Art. 61. ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 – z późniejszymi zmianami), właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać go w należytym stanie technicznym.
 2. Art. 62 ustawy Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek poddawania budynku okresowej kontroli. Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca ma obowiązek zlecić kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę tę należy zlecić osobie posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek potwierdzić ją protokołem. W nim powinny zostać opisane usterki i uchybienia, a właściciel lub zarządca ma obowiązek usunąć te problemy (Art. 70 ustawy Prawo budowlane).
 3. Obiekty budowlane podlegają również przepisom Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz.719 z 2010 r.).
 4. § 34 cytowanego rozporządzenia nakłada obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych. Określa ono również częstotliwość dokonywania czyszczeń.
 5. Raz w miesiącu czyszczeniu należy poddawać przewody kominowe od palenisk zakładów żywienia zbiorowego.
 6. Co najmniej raz na 3 miesiące należy poddać czyszczeniu przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym.
 7. Co najmniej raz na 6 miesięcy należy czyścić przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.
 8. Przewody wentylacyjne należy poddawać czyszczeniu co najmniej raz w roku.
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 r.) w § 19 mówi, że naprawę i konserwację przewodów kominowych dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych można powierzyć wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach. Osobami posiadającymi takie kwalifikacje – opisane w podstawie programowej kształcenia zawodowego (Dz. U 226 poz. 1650 z 2006 r.) – są kominiarze. Dlatego nie próbujmy sami naprawiać i modyfikować przewodów kominowych, lecz zlecajmy te usługi do wykonania odpowiednim fachowcom

Natomiast, jeśli chodzi o czyszczenie przewodów kominowych, można dokonywać tego samodzielnie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego. Dopuszcza je § 34 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W innych budynkach powinni wykonywać te czynności fachowcy, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Sankcje związane z niespełnianiem przepisów przeciwpożarowych:

Ustawa z dnia 20-05-1971 Kodeks wykroczeń w Art. 82 § 1 mówi „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany” oraz § 2 „Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na: zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.